Vyhledávání

ALMEDEA s.r.o.

Samostatné anesteziologické pracoviště


Hyperbarická oxygenoterapie

Mezní 19

Ústí nad Labem

tel.: +420 775 366 036

Ambulance bolesti

Vrchlického 7

Teplice 

tel. +420 775 355 035


e-mail: info@almedea.cz

web: www.almedea.cz

Jak se k nám dostanete

https://mapy.cz/s/oZ9N

Podporujeme chráněné dílny ARKADIE Teplice

Informovaný souhlas česky

        Informovaný souhlas k léčbě hyperbarickou oxygenoterapií

Zdravotnické zařízení:        ALMEDEA s r.o.                                Tel. 775 366 036

Pracoviště:     Hyperbarická oxygenoterapie, Mezní ul 19, Ústí nad Labem

Lékař, který provedl poučení: MUDr. Kriška Peter, MUDr. Krišková Zdeňka

Pacient: ____________________________

            Jméno, příjmení, RČ

     Dnešního dne jsem byl lékařem poučen o léčbě hyperbarickou oxygenoterapií, kterou mám podstoupit.

Účel a princip léčby:

     Tato léčebná metoda je založena na jednoduchém fyzikálním principu. V barokomoře dochází  k zvýšení tlaku o 1,4 bar, což je asi tolik, jako kdybychom se ponořili do 14 metrové hloubky pod vodní hladinu. Při tomto přetlaku se výrazně vyšší množství kyslíku rozpouští v tělních tekutinách a dostává se i do tkání, které trpí nedostatkem kyslíku. Tímto mechanizmem se kyslíkem zásobují části organizmu, kam se již červené krvinky nedostanou. Při normálním atmosférickém tlaku, ve kterém žijeme, je většina kyslíku přenášena krví hemoglobinem v červených krvinkách, pouze 2 až 2,5% se rozpustí v tělních tekutinách. Při zvýšeném tlaku se zvýší  množství rozpuštěného  kyslíku v tělesných tekutinách – při přetlaku 2 bar se do tkání dostane až 6% kyslíku. Toto množství je postačující k záchraně tkání, ohrožených nedostatkem kyslíku.

     Hyperbarická oxygenoterapie je metoda léčby, která má zásadní význam při léčbě otravy oxidem uhelnatým, vzduchové embolii, kesonové nemoci potápěčů, při plynaté sněti, celkové sepsi a dále jako podpůrná léčba u mnoha dalších onemocnění. Využívá efektu úpravy nedostatku kyslíku v tkáních, zamezení rozmnožování a růstu bakterií, kombinovaný účinek výrazně urychluje hojení ran a ranných ploch, dochází k zvýšení obranyschopnosti a imunity organizmu, zlepšení výživy kůže a podkoží.

Vedlejší účinky léčby:

     Vedlejší účinky léčby při dodržení terapeutického postupu a vyloučení kontraindikací nejsou závažné ani četné. Ojediněle může dojít k podráždění a tlaku ve středním uchu. Prevencí je uvolnění nosní sliznice před aplikací Sanorin kapkami. Zcela vzácně se můžou objevit  křeče podobné epileptickým. Udává se asi 0,5 promilové riziko vzniku těchto křečí, dosud nelze přesně určit predispozici u jednotlivých osob. Před vlastním vznikem křečí se mohou objevit příznaky, jako např. neklid, svalové záškuby,  nevolnost a závratě. Při těchto příznacích pomáhá sejmout masku, pomalu, klidně dýchat a během krátké chvíle dochází k rychlému zotavení. Při jakýchkoliv obtížích je nutné upozornit obsluhu komory !

Zdravotní výkon bude probíhat následovně:

     Jde o způsob léčby, při které jste zcela uzavřen v přetlakové komoře za přetlaku víc než   1 bar, ve které dýcháte 100% kyslík maskou  90 min. Počet doporučených aplikací závisí na typu onemocnění a jeho průběhu.

     Po celou dobu aplikace budete v kontaktu s ošetřujícím personálem přes dorozumívací zařízení. Ke zpříjemnění strávené doby pobytu máte možnost poslechu pomocí sluchátek (výběr ze dvou kanálů je modrým tlačítkem). Vnitřní prostor komory je monitorovaný kamerovým systémem. V případě nouze lze kdykoli červeným alarmovým tlačítkem kontaktovat obsluhu komory.

Aplikace sestává z fáze zvyšování tlaku  ( komprese ) na hodnotu léčebného přetlaku – nejčastěji 1,4 bar. Fáze zvyšování tlaku trvá 15 až 20 min., během této doby dojde   vlivem stlačení vzduchu k zvýšení teploty uvnitř komory o 2 až 3 stupně Celsia.V tomto období můžete pociťovat tlak v uších v důsledku vyrovnávání tlaků ve středoušní dutině. K usnadnění vyrovnávání změn tlaku je třeba použít manévrů ( pokus o nádech nebo výdech při uzavřených ústech a ucpaném nosu ), polykání, žvýkání, případně před aplikací uvolnit nosní sliznici Sanorin kapkami. Jde o prevenci  možného poškození ušního bubínku. Bolesti v uších jsou prvními příznaky nedostatečného vyrovnávání tlaků a tyto potíže jsou výrazné zejména při zánětech v oblasti středouší, horních cest dýchacích a při virózách. Doporučujeme v aplikacích hyperbarické oxygenoterapie pokračovat až po jejich odeznění.

     Pokud budete mít vážné problémy s vyrovnáváním tlaku nebo i jiné zdravotní potíže, ihned je ohlaste obsluze. Komoru můžete opustit i v průběhu aplikace přechodem přes předkomoru.

     Další je fáze udržování stálého přetlaku 1,4 bar uvnitř komory ( izoprese ) v trvání přibližně 90 min. a dýchání kyslíku maskou. V tomto období nedochází k žádným změnám tlaku a klienti jsou většinou zcela bez potíží.

     Aplikace je ukončena fází poklesu tlaku na tlak atmosférický ( dekomprese ) v trvání 10 až 15 min. V této fázi je nutno opět vyrovnávat tlak ve středouší výše popsanými manévry, i když potíže již bývají většinou menší. V této fázi rovněž dojde k mírnému ochlazení vnitřního prostoru komory o 2 až 3 stupně Celsia.

                                        Upozornění!

     Z bezpečnostních důvodů je zakázáno brát do prostoru komory cizí předměty, pokud k tomu nedá souhlas obsluha.

     Přísný zákaz vstupu s ohněm, zápalkami, zapalovači, chemickými ohřívači, elektrospotřebiči, hodinkami, mobilními telefony, alkoholem, skleněnými lahvemi.

     V případě nedodržení bezpečnostních pokynů hrozí požár v hyperbarické komoře!!!

       Do prostoru komory vstupujte, prosím, přezuti a v čistém bavlněném oděvu, k odložení Vašich osobních věcí slouží odkládací uzamykatelné skříňky.

     Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že lékař, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.

     Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení porozuměl a výslovně souhlasím s provedením zdravotního výkonu, jsem schopen a ochoten  dostát výše uvedeným doporučením.

V Ústí n . Labem

dne ______________                            _______________________________        

                                                                            Vlastnoruční podpis pacienta

Podpis lékaře, který poučení provedl: _____________________________

Podpis svědků poučení a souhlasu pacienta, pokud pacient není schopen se vlastnoručně podepsat:____________________                                        

         

Napište námMapa stránek © 2007 Almedea | Powered by Elegant24